Deklaracja dostępności

 

Przedszkole Samorządowe Nr 81 ,,Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  

Data publikacji strony internetowej: 01.05.2017 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.10.2017 r.

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Spełnia wymogi WCAG 2.0

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo-skan.

 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-10-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Skróty klawiaturowe

 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Anna Stopczyk

adres e-mail – ps81@um.bialystok.pl,

numer telefon - 85 732-47-44

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

Procedura wnioskowo-skargowa

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Raport o stanie  zapewniania dostępności podmiotu publicznego

<<<Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego


Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku przez bramkę od ul. Brzoskwiniowej i od ul. Stokrotki. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. 

Budynek  jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Są trzy wyznaczone miejsca parkingowe. Dwa na parkingu wewnętrznym :

1)koperta o wymiarach: szer.  3,83 m., dł. 5 m.

2)koperta o wymiarach: szer. 3,90 , dł. 4,96 m.

Na parkingu zewnętrznym – koperta o wymiarach: szer. 3,70 m. , dł. 7,30 m. i 4,30m.

Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę od ul. Brzoskwiniowej o szer. 1,15 m. Odległość od bramki do drzwi wejściowych wynosi 13,9 m.

Jak również można wejść od ul. Stokrotki, bramką o  szerokości : 1,15 m i pokonać odległość do drzwi wejściowych – 66 m.

Domofon zewnętrzny znajduje się po prawej stronie na wysokości :1,23 m.

Wysokość klamki od drzwi wejściowych wynosi :1,09 m Przycisk otwierający drzwi od wewnątrz znajduje się na wysokości : 1,53 m.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych zapewnia przeszklony dźwig osobowy. Szerokość drzwi wynosi 90 cm., umieszczony w centrum głównej klatki schodowej komunikujący zarówno poziom wejścia, poziom piwnicy jak i poziom piętra umożliwiający osobie starszej lub niepełnosprawnej.

Udźwig platformy wynosi 230 kg.i znajduje się w szatni.

Przedszkole jest zwartą bryłą w kształcie sześcianu z wejściem głównym od strony północnej. Układ komunikacyjny opiera się na 2 klatkach schodowych , głównej oraz technicznej. Na parterze i piętrze znajduje się hol będący kwadratem o boku ok. 12 m na który wychodzą wszystkie drzwi od sal przedszkolnych. W piwnicy umieszczono część funkcji tj szatnie, magazyny czy sala wielofunkcyjna. Część dydaktyczną wraz z pomieszczeniami administracyjnymi umieszczono na poziomie parteru i piętra .Przedszkole jest 7-oddziałowe.

Łazienki  są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

 

Aplikacje mobilne

 Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]