RODO

 

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 81 "Brzoskwiniowy Raj" w Białymstoku:

Wychowankowie oraz ich rodzice/opiekunowie prawni

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku z siedzibą przy ul. Brzoskwiniowa 8, kod pocztowy 15-584;
 • inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku jest Pan Łukasz Pawłowski (adres e-mail do korespondencji: iod_ps@onet.pl;
 • dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu organizowania procesu nauczania i wychowania oraz do celów archiwalnych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – m.in. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
 • odbiorcą danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą podmioty publiczne, organy państwowe i inni uprawnieni w zakresie ich kompetencji;
 • dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu nauczania i wychowania, a po tym okresie dla celów archiwalnych i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

Dzieci podlegające obowiązkowi wychowania przedszkolnego oraz ich rodzice/opiekunowie prawni

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku z siedzibą przy ul. Brzoskwiniowa 8, kod pocztowy 15-584;
 • inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku jest Pan Łukasz Pawłowski (adres e-mail do korespondencji: iod_ps@onet.pl;
 • dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu kontroli podleganiu obowiązkowi wychowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego Pani/Pana dziecka oraz do celów archiwalnych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – m.in. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
 • dane osobowe obejmują: imiona, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania dziecka, oraz imiona, nazwiska rodziców/opiekunów prawnych;
 • odbiorcą danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą podmioty publiczne (głównie szkoły podstawowe z określonym obwodem szkolnym), organy państwowe i inni uprawnieni w zakresie ich kompetencji;
 • dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały pozyskane, a po tym okresie dla celów archiwalnych i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 • dane osobowe pochodzą od: szkół podstawowych potwierdzających realizację obowiązku wychowania przedszkolnego;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Strona internetowa i media społecznościowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku z siedzibą przy ul. Brzoskwiniowa 8, kod pocztowy 15-584;
 • inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku jest Pan Łukasz Pawłowski (adres e-mail do korespondencji: iod_ps@onet.pl;
 • dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu promocji przedszkola głównie w środowisku lokalnym za pomocą strony internetowej oraz portali społecznościowych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • odbiorcą danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni goście witryn internetowych;
 • dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka (imię, nazwisko, grupa, wizerunek) będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zamieszczenia (5 pełnych lat szkolnych);
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • zgodę można wycofać poprzez wniesienie pisma w sposób ogólnie przyjęty (do sekretariatu, za pomocą poczty elektronicznej) ze wskazaniem kogo dotyczy cofnięcie zgody na przetwarzanie danych;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak informacji o działaniach i sukcesach Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka.

 

 

Korespondencja przychodząca

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana oraz danych osób zawartych w korespondencji danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku z siedzibą przy ul. Brzoskwiniowa 8, kod pocztowy 15-584;
 • inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku jest Pan Łukasz Pawłowski (adres e-mail do korespondencji: iod_ps@onet.pl;
 • dane osobowe Pani/Pana oraz danych osób zawartych w korespondencji przetwarzane będą w celu przyjęcia oraz prawidłowego rozdysponowania korespondencji oraz do celów archiwalnych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – m.in. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
 • odbiorcą danych osobowych Pani/Pana oraz danych osób zawartych w korespondencji będą podmioty publiczne, organy państwowe i inni uprawnieni w zakresie ich kompetencji;
 • dane osobowe Pani/Pana oraz danych osób zawartych w korespondencji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przyjęcia korespondencji, odpowiedzi lub klasyfikowania, a po tym okresie dla celów archiwalnych i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz danych osób zawartych w korespondencji narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • dane osobowe pochodzą od osoby przekazującej korespondencję do rozpatrzenia;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym w zależności od charakteru przyjmowanej korespondencji, jednak niepodanie danych może spowodować pozostawienie korespondencji bez rozpatrzenia.

 

Klauzula informacyjna - kandydaci do pracy

Podanie innych danych niż wymienionych w ustawie Kodeks Pracy oznacza zgodę na ich przetwarzanie i posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku z siedzibą przy ul. Brzoskwiniowa 8, kod pocztowy 15-584;
 • inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku jest Pan Łukasz Pawłowski (adres e-mail do korespondencji: iod_ps@onet.pl)
 • dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu rekrutacji obecnej i przyszłej (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – m.in. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).
 • odbiorcą danych osobowych Pani/Pana będą podmioty publiczne, organy państwowe i inni uprawnieni w zakresie ich kompetencji;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat lub przez okres określony w odrębnych przepisach w przypadku skutecznego zawarcia stosunku pracy (obecnie 10 lat od ustania stosunku pracy);
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]