Opłaty

 

W roku szkolnym 2021/2022 przerwa wakacyjna
w przedszkolu jest w lipcu.

 

UWAGA RODZICE - OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Informacje o opłatach za pobyt i za żywienie będą przesyłane na Państwa pocztę e - mail.
 Bardzo prosimy o uaktualnienie swoich adresów u pani intendentki.
Bardzo prosimy o terminowe wpłaty do 10 -go każdego miesiąca ( za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki).

W przypadku nie otrzymania e-maila z opłatami prosimy o kontakt  z intendentem przedszkola w celu wyjaśnienia.

                                                                                                              Intendent - Ewa Kassjańska

 

SPOSÓB NALICZANIA OPŁAT

 Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 81 ,,Brzoskwiniowy  Raj” w Białymstoku  informuje, że
 
opłaty wnosimy do 10 - go każdego miesiąca na oddzielne konta bankowe:

wpłaty za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu dokonujemy:

        tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej tzn. przelewem na rachunki przedszkola:


 

za żywienie dziecka wpłaty na rachunek:
        nr 47 1240 2890 1111 0010 3577 6760

 

za pobyt dziecka wpłaty na rachunek:
        nr 05 1240 2890 1111 0010 3577 6643


 

opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu- z dołu (za poprzedni miesiąc wraz z odsetkami  za nieterminowe wpłaty),

opłatę za wyżywienie - z góry za dany miesiąc

 

Np. We wrześniu do 10.09.br. należy zapłacić:

1. wyżywienie za wrzesień

 

W październiku do 10.10.br należy zapłacić:
1. opłatę za pobyt dziecka w  przedszkolu za wrzesień
2. wyżywienie za październik

 

 

Podstawa prawna do wnoszenia opłat:

1. UCHWAŁA NR XII/194/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.
2.
Zarządzenie nr 683/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 sierpnia 2019 r.  dotyczy uprawnień do otrzymywania zniżki za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

 

Nowi Rodzice korzystający z Białostockiej Karty Dużej Rodziny, powinni do końca sierpnia zgłosić się do sekretariatu przedszkola w celu wprowadzenia 50% zniżki za pobyt. Rodzicom dzieci już uczęszczających przypominamy o odnowieniu karty.

Również wszyscy Państwo, którym przyznano Zasiłek Rodzinny, powinni zgłosić się do sekretariatu w celu wprowadzenia odpowiednich ulg.

W przypadku dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów lub odnowieniu karty po 31 sierpnia, zniżka będzie przyznana od następnego miesiąca.

Utrata uprawnień do obniżonej opłaty następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymania zasiłku. W przypadku zakończenia uczestnictwa w programie BKDR należy niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora Przedszkola.


 


                                                  Anna Barbara Stopczyk
                                                    Dyrektor PS 81 „Brzoskwiniowy Raj” 


SZANOWNI RODZICE


        Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i     opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Jest to czas poświęcony na realizację podstawy programowej     i trwa w naszym przedszkolu od godziny 7:30 do godziny 12:30. Pozostały czas pobytu dziecka   w przedszkolu jest odpłatny i wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w  przedszkolu.

        W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dzieci sześcioletnie i starsze realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zostają objęte subwencją oświatową. W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2017r. nie jest pobierana opłata (za przedszkole).

    Rodzice dzieci sześcioletnich lub starszych zobowiązani są do ponoszenia jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

    Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu zgłaszany przez system elektroniczny STOPEREK, należy się zwrot kosztów żywienia, które są potrącane z odpłatności w następnym miesiącu; o dłuższej nieobecności dziecka należy powiadomić placówkę.

        W roku szkolnym 2021/2022 dzienna stawka za żywienie wynosi 5,50 zł.

 


                                                                                        Anna Barbara Stopczyk
                                                                                        Dyrektor PS 81 „Brzoskwiniowy Raj”ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XLIX/561/13 RADY MIASTA BIAŁEGOSTOKU Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 r. W SPRAWIE OKREŚLENIA CZASU BEZPŁATNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU ORAZ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ BIAŁYSTOK INFORMUJE SIĘ RODZICÓW, KTÓRYM ZOSTAŁ PRZYZNANY ZASIŁEK RODZINNY O DOSTARCZENIE OŚWIADCZENIA KOPII DECYZJI O PRZYZNANIU ZASIŁKU DO INTENDENTA PRZEDSZKOLA DO KOŃCA SIERPNIA - Z UBIEGŁEGO ROKU, ORAZ DO KOŃCA LISTOPADA – Z ROKU BIEŻĄCEGO.
http://duzarodzina.bialystok.pl/

OPŁATA W TYM PRZYPADKU ZOSTAJE OBNIŻONA O 50% OPŁATY STAŁEJ POBIERANEJ ZA DZIECKO. NIE ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WE WSKAZANYCH TERMINACH SKUTKUJE BRAKIEM MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z OBNIŻENIA OPŁATY.

 


                                                                                        Anna Barbara Stopczyk
                                                                                        Dyrektor PS 81 „Brzoskwiniowy Raj”

 

 

 

 

 

 

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]