Opłaty

 

Drodzy Rodzice!

    Dyrektor przedszkola zwraca się z prośbą o bieżącą aktualizację miejsca zamieszkania Państwa dziecka uczęszczającego do naszego przedszkola w związku z rozliczaniem kosztów wychowania przedszkolnego między gminami zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2022. poz. 2082 ze zm.)

    W sytuacji zmiany proszę o dołączenie oświadczenia o miejscu zamieszkania na terenie danej gminy zawierającego datę, od kiedy tam  zamieszkuje  i uczęszcza do naszego przedszkola. Jednocześnie informuje się, że dziecko należy wykazywać do momentu ukończenia edukacji przedszkolnej  lub wypisania przez rodzica. Dotyczy to również okresu wakacyjnego oraz wszelkich nieobecności dziecka w placówce.

Dyrektor przedszkola

Anna Stopczyk

 

W roku szkolnym 2023/2024 przerwa wakacyjna
w przedszkolu jest w lipcu

 


UWAGA RODZICE!

Zmiana wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych

Uchwała - opłata za wychowanie przedszkolne od 01.09.2023.pdf


UWAGA RODZICE - OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Informacje o opłatach za pobyt i za żywienie będą przesyłane na Państwa pocztę e - mail.
 Bardzo prosimy o uaktualnienie swoich adresów u pani intendentki.
Bardzo prosimy o terminowe wpłaty do 10 -go każdego miesiąca ( za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki).

W przypadku nie otrzymania e-maila z opłatami prosimy o kontakt  z intendentem przedszkola w celu wyjaśnienia.

                                                                                                              Intendent - Ewa Kassjańska

 

SPOSÓB NALICZANIA OPŁAT

 Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 81 ,,Brzoskwiniowy  Raj” w Białymstoku  informuje, że
 
opłaty wnosimy do 10 - go każdego miesiąca na oddzielne konta bankowe:

wpłaty za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu dokonujemy:

        tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej tzn. przelewem na rachunki przedszkola:


 

za żywienie dziecka wpłaty na rachunek:
        nr 47 1240 2890 1111 0010 3577 6760

 

za pobyt dziecka wpłaty na rachunek:
        nr 05 1240 2890 1111 0010 3577 6643


 

opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu- z dołu (za poprzedni miesiąc wraz z odsetkami  za nieterminowe wpłaty),

opłatę za wyżywienie - z góry za dany miesiąc

 

Np. We wrześniu do 10.09.br. należy zapłacić:

1. wyżywienie za wrzesień

 

W październiku do 10.10.br należy zapłacić:
1. opłatę za pobyt dziecka w  przedszkolu za wrzesień
2. wyżywienie za październik

 

Podstawa prawna do wnoszenia opłat:

1. UCHWAŁA NR LI/729/22 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 28 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr NR XII /194/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.

Uchwala zwolnienie z opłat dla Ukraińców.pdf

. Zwalnia się w całości z opłaty, o której mowa w ust.2, rodziców będących obywatelami Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 r. , przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na obszarze tego państwa. Zwolnienie dotyczy opłaty za okres od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r."

2. UCHWAŁA NR XII/194/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 3590 )
3.
Zarządzenie nr 683/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 sierpnia 2019 r.  dotyczy uprawnień do otrzymywania zniżki za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

4. UCHWAŁA NR LXIII/884/22  RADY MIASTA BIAŁYSTOK  z dnia 20 grudnia 2022 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych ( Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2022 r. poz.5973 )

- § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    ,, 2. Wysokość odpłatności, o której mowa w ust.1, wynosi 1,14 zł. za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 i 2 "

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

5.UCHWAŁA NR LXXI/970/23 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 29 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.

Uchwala - oplata za wychowanie przedszkolne od 1 09.2023.pdf

Opłaty za przedszkole PDF, 2,04 MB

 

Wszyscy rodzice korzystający z Białostockiej Karty Dużej Rodziny oraz którym przyznano Zasiłek rodzinny powinni zgłosić się do sekretariatu przedszkola w celu wprowadzenia 50% zniżki za pobyt.

Obniża się również wysokość opłaty na dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych indywidualnych lub zespołowych.

 

Utrata uprawnień do obniżonej opłaty następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymania zasiłku. W przypadku zakończenia uczestnictwa w programie BKDR należy niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora Przedszkola.


 


                                                  Anna Barbara Stopczyk
                                                    Dyrektor PS 81 „Brzoskwiniowy Raj” 


SZANOWNI RODZICE


        Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Jest to czas poświęcony na realizację podstawy programowej   i trwa w naszym przedszkolu od godziny 7:30 do godziny 12:30. Pozostały czas pobytu dziecka w przedszkolu jest odpłatny i wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w  przedszkolu od dnia 1 stycznia 2023 r.

Od 1 września 2023 r. opłata za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu będzie wynosić 1,30 zł.

        Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu zgłaszany przez system elektroniczny STOPEREK, należy się zwrot kosztów żywienia, które są potrącane z odpłatności w następnym miesiącu; o  nieobecności dziecka należy powiadomić placówkę na nr tel. 85 732-47-44.

Dzieci sześcioletnie i starsze realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zostają objęte subwencją oświatową. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2017 r. nie jest pobierana opłata (za pobyt w przedszkolu), 

o której mowa w § 3 uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok,od rodziców dzieci sześcioletnich oraz w latach wcześniejszych, uczęszczających do przedszkola. 

Rodzice dzieci sześcioletnich lub starszych zobowiązani są do ponoszenia jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

         Dzienna stawka za żywienie wynosi 6,50 zł.


                                                                                        Anna Barbara Stopczyk
                                                                                        Dyrektor PS 81 „Brzoskwiniowy Raj”ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XLIX/561/13 RADY MIASTA BIAŁEGOSTOKU Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 r. W SPRAWIE OKREŚLENIA CZASU BEZPŁATNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU ORAZ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ BIAŁYSTOK INFORMUJE SIĘ RODZICÓW, KTÓRYM ZOSTAŁ PRZYZNANY ZASIŁEK RODZINNY O DOSTARCZENIE OŚWIADCZENIA KOPII DECYZJI O PRZYZNANIU ZASIŁKU DO INTENDENTA PRZEDSZKOLA DO KOŃCA SIERPNIA - Z UBIEGŁEGO ROKU, ORAZ DO KOŃCA LISTOPADA – Z ROKU BIEŻĄCEGO.
http://duzarodzina.bialystok.pl/

OPŁATA W TYM PRZYPADKU ZOSTAJE OBNIŻONA O 50% OPŁATY STAŁEJ POBIERANEJ ZA DZIECKO. NIE ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WE WSKAZANYCH TERMINACH SKUTKUJE BRAKIEM MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z OBNIŻENIA OPŁATY.

 


                                                                                        Anna Barbara Stopczyk
                                                                                        Dyrektor PS 81 „Brzoskwiniowy Raj”

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]