Współpraca z rodzicami

 

 

Roczny plan współpracy z rodzicami

w Przedszkolu Samorządowym ,,Brzoskwiniowy Raj” nr 81 w Białymstoku

 na rok szkolny2017/2018

 

 

Działanie

 

Sposób realizacji

Termin realizacji

Poznanie środowiska rodzinnego dziecka

 • Analiza wniosków w sprawie przyjęcia do przedszkola.

 

 • Analiza kart wywiadu z rodzicami na początku edukacji przedszkolnej.

 

 • Indywidualne rozmowy z rodzicami inicjowane przez nich lub nauczyciela.

 

 • Konsultacje z rodzicami – przekazywanie informacji o potrzebach rozwojowych ich dziecka lub niepokojących zachowaniach.

 

 • Prowadzenie obserwacji rozwoju dziecka w przedszkolu.

Analiza wniosków po naborze

 

 

Analiza kart wywiadu i ankiet przeprowadzonych w dniach adaptacyjnych i na początu roku szkolnego

 

W trakcie roku szkolnego

 

 

W trakcie roku szkolnego

 

 

Cały rok szkolny

Pozyskanie rodziców do współpracy

 • Zapoznanie rodziców z ofertą edukacyjną przedszkola.

 

 • Zapoznanie z założeniami rocznego planu pracy przedszkola i potrzebami w zakresie współpracy.

 

 • Przedstawienie potrzeb przedszkola przy organizacji imprez, uroczystości i wycieczek – informacje na ten temat są zawarte w rocznych planach grupowych.

 

 • Prowadzenie kącika dla rodziców – informacje o realizowanych działaniach.

 

 • Przedstawienie planu imprez integracyjnych (roczne plany grupowe).

 

 • Zapoznanie z planem zajęć otwartych – poinformowanie o celach prowadzenia tych zajęć.

Na pierwszym zebraniu grupowym z rodzicami, na stronie internetowej przedszkola oraz w stałym kąciku dla rodziców.

 

Jak wyżej i przed realizacją poszczególnych zadań.

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Początek roku szkolnego

 

 

 

 

Początek roku szkolnego

Wspólne wykonywanie zadań – angażowanie rodziców

 • Organizowanie uroczystości i imprez według planu przekazanego na początku września – udział rodziców zależy od ustaleń w grupach.

 

 • Pomoc i udział rodziców w organizowanych wycieczkach według planu w grupach.

 

 • Wykonywanie z rodzicami dekoracji, strojów na uroczystości lub na święta w formie niespodzianki dla dzieci.

 

 • Czytanie bajek przez rodziców  w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom.”

 

 • Spotkania z rodzicami –prezentacja zawodów wykonywanych przez rodziców.

 

 • ,,Przedszkole łączy ludzi wielu pokoleń”-zachęcanie do angażowania seniorów w życie placówki przy współpracy z rodzicami.

 

 • ,,Potrzebujemy siebie nawzajem’- realizacja zadań z  innowacji pedagogicznej.

 

 • ,,Poznajemy inne kraje”-zachęcanie do gromadzenia pomocy niezbędnych do realizacji zajęć na w/w temat.

Kontakt z rodzicami w miarę potrzeb, wysyłanie wiadomości na stronę internetową naszego przedszkola i na tablicy ogłoszeń.

 

 

Zgodnie z terminami wycieczek,

według potrzeb i ustaleń grupowych

 

 

Według ustaleń grupowych

 

 

 

Według ustaleń grupowych

 

 

Według ustaleń grupowych

 

 

 

Według ustaleń grupowych

 

 

 

 

Według ustaleń grupowych

 

 

Według ustaleń grupowych

Pedagogizacja rodziców – pomoc psychologiczno-
-pedagogiczna

 • Udział rodziców w dniach otwartych i adaptacyjnych.
 • Udział rodziców w ogólnych zebraniach.

 

 • Udział w spotkaniach grupowych i integracyjnych.

 

 • Udział rodziców w zajęciach otwartych organizowanych przez nauczycieli.

 

 • Udział rodziców w zajęciach prowadzonych w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • Organizowanie pogadanek, wykładów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej rodzicom przez przedszkole.

 

 • Korzystanie z biblioteczki dla rodziców.

Terminy ustalone na posiedzeniu rady pedagogicznej.

 

Zgodnie z terminarzem zebrań

 

Zgodnie z terminarzem zebrań

 

 

Według planu rocznego

 

 

 

Według harmonogramu zajęć

 

 

Według ustaleń w grupie.

 

 

 

W trakcie roku szkolnego.

 

Pozyskiwanie rodziców do wzbogacania bazy materialnej przedszkola i grupy 

 • Przedstawienie rodzicom potrzeb przedszkola i grupy.

 

 • Dostarczanie przez rodziców materiałów zgodnie z deklaracją i potrzebami.

 

 

W trakcie roku szkolnego

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 81 ,,Brzoskwiniowy Raj”

Anna Barbara Stopczyk

 


góra strony