ZAPYTANIE DO PROJEKTU

 

OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERA

 

Przedszkole Samorządowe Nr 81,,Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera:

 

Podstawa prawna:

Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146)

oraz

Art. 28 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2006r. Nr 227)

 

Nabór partnera dotyczy:

Współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/19

 

Proponowany zakres zadań projektowych przewidzianych dla partnera:

 1. Wspólne opracowanie i zaplanowanie działań, metod, harmonogramu realizacji, planu wdrożenia realizacji projektu.
 2. Wspólne przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/19 w oparciu o wypracowaną koncepcję realizacji projektu.
 3. Wspólna realizacja ustalonych działań projektowych oraz współzarządzania projektem.
 4. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne w realizacji projektu.

 

Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Podmiot wspinany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, lub innego równorzędnego organu.
 2. Nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.)
 3. Podmiot złożył kompletną ofertę na wybór Partnera, sporządzoną w języku polskim, opatrzoną pieczęcią podmiotu oraz podpisaną przez osobę/y uprawnione do jego reprezentowania.
 4. Posiada zdolność do zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu w ramach wykonywanych zadań Partnera.
 5. Zadeklaruje w ofercie wniesienie potencjalnego wkładu własnego.

 

Wymagania merytoryczne:

 1. Dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym zdolnym do realizacji działań projektowych.
 2. Gwarantuje potencjał techniczny, w tym warunki lokalowe niezbędne do realizacji zadań partnera w projekcie.

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. Opis dotychczasowych działań, doświadczenie uwzględniającego największe osiągnięcia.
 2. Planowaną koncepcję projektu.
 3. Opis podziału zadań i obowiązków każdej ze stron.
 4. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe), zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera.

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 1. Być sporządzone w języku polskim.
 2. Zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów.
 4. Zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego
  i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań.

 

Termin i tryb składania ofert:

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o naborze na partnera na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego Nr 81 ,,Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku (decyduje data wpływu zgłoszenia pod wskazany adres w niniejszym Ogłoszeniu).

Sposób i termin składania ofert:

Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać
w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Przedszkole Samorządowe Nr 81 ,,Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku
ul. Brzoskwiniowa 8

15-584 Białystok

z dopiskiem:

„Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Konkursu nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/19

 

Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 1 dnia od daty zakończenia naboru przez Zespół Oceniający powołany przez Dyrektora placówki.

Na podstawie opinii Zespołu Oceniającego Dyrektor placówki dokona wyboru podmiotu,
z którym zostanie zawarta umowa partnerska. Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie.

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania, oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Białystok, 2019.11.19

mgr Anna Barbara Stopczyk – Dyrektor Przedszkola

 

 ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]