Zasady obowiązujące do 18 kwietnia 2021 r.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE DO 18 KWIETNIA 2021 r.

Od 29 marca zawieszona została działalność przedszkoli i trwa do 18 kwietnia 2021 r.

Wyjątkiem jest zorganizowanie  opieki nad dziećmi rodziców, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Obowiązuje do: 18 kwietnia 2021 r. 

 • Wnioski o zorganizowaniu zajęć wychowankowi przedszkola znajdują się w przedsionku przedszkola. Proszę o złożenie wniosku w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola /po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym  na nr 85 732-47-44 lub 85 741-93-02 /.
 • Dzieciom pozostającym w domach będzie zorganizowane nauczanie zdalne.

  Link do połączenia się na zajęcia został Państwu  przesłany na pocztę każdej z grup.

 

Z życzeniami zdrowia,

Dyrektor przedszkola  Anna Stopczyk

 ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]