Deklaracja dostępności
Przedszkola Samorządowego nr 81
"Brzoskwiniowy Raj" w Białymstoku

 

Przedszkole Samorządowe nr 81 "Brzoskwiniowy Raj" w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 81 "Brzoskwiniowy Raj" w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego ,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Stopczyk.
 • E-mail: ps81@um.bialystok.pl
 • Telefon: 85 732 47 44

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Przedszkole Samorządowe Nr 81"Brzoskwiniowy Raj" w Białymstoku
 • Adres: ul. Brzoskwiniowa 8, 15-584 Białystok
 • E-mail: ps81@um.bialystok.pl
 • Telefon: 85 732 47 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku przez bramkę od ul. Brzoskwiniowej i od ul. Stokrotki. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. 

Budynek  jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Są trzy wyznaczone miejsca parkingowe. Dwa na parkingu wewnętrznym :

1)koperta o wymiarach: szer.  3,83 m., dł. 5 m.

2)koperta o wymiarach: szer. 3,90 , dł. 4,96 m.

Na parkingu zewnętrznym – koperta o wymiarach: szer. 3,70 m. , dł. 7,30 m. i 4,30m.

Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę od ul. Brzoskwiniowej o szer. 1,15 m. Odległość od bramki do drzwi wejściowych wynosi 13,9 m.

Jak również można wejść od ul. Stokrotki, bramką o  szerokości : 1,15 m i pokonać odległość do drzwi wejściowych – 66 m.

Domofon zewnętrzny znajduje się po prawej stronie na wysokości :1,23 m.

Wysokość klamki od drzwi wejściowych wynosi :1,09 m Przycisk otwierający drzwi od wewnątrz znajduje się na wysokości : 1,53 m.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych zapewnia przeszklony dźwig osobowy. Szerokość drzwi wynosi 90 cm., umieszczony w centrum głównej klatki schodowej komunikujący zarówno poziom wejścia, poziom piwnicy jak i poziom piętra umożliwiający osobie starszej lub niepełnosprawnej.

Udźwig platformy wynosi 230 kg.i znajduje się w szatni.

Przedszkole jest zwartą bryłą w kształcie sześcianu z wejściem głównym od strony północnej. Układ komunikacyjny opiera się na 2 klatkach schodowych , głównej oraz technicznej. Na parterze i piętrze znajduje się hol będący kwadratem o boku ok. 12 m na który wychodzą wszystkie drzwi od sal przedszkolnych. W piwnicy umieszczono część funkcji tj szatnie, magazyny czy sala wielofunkcyjna. Część dydaktyczną wraz z pomieszczeniami administracyjnymi umieszczono na poziomie parteru i piętra .Przedszkole jest 7-oddziałowe.

Łazienki  są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacje dodatkowe

Inne informacje i oświadczenia

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]